Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...

12 Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® 2019.

| 14 czerwca 2019

W czwartek 5 czerwca w Spodku/Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zakończyły się 12. Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® 2019. Tegoroczną edycję INTARG-u wsparło wiele czołowych instytucji i organizacji polskich i międzynarodowych oraz media, przyznając patronaty honorowe, status partnera, patronaty medialne. Główny Patronat Honorowy nad Targami objął Minister Inwestycji i Rozwoju. Główny Międzynarodowy Patronat przyznały Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczości IFIA oraz Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej WIIPA. Współgospodarzem wydarzenia było Miasto Katowice.

Swą obecnością targi INTARG® uświetnili: Mariusz Skiba – Wiceprezydent Miasta Katowice, Michał Fijałkowski – Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. Współpracy z Administracją Publiczną, Eva Krováková z Urzędu Patentowego Republiki Czeskiej, Maria Fuzowska-Wójcik – Dyrektor Departamentu Zbiorów Literatury Patentowej Urzędu Patentowego RP, Marcin Dziekański z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Husein Hujić – Dyrektor Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczości IFIA, Eddie Shih ze Światowego Stowarzyszenia Własności Intelektualnej WIIPA, dr inż. Magdalena Letun- Łątka – Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, Jacek Drabik – Krajowy Menedżer Motorola Solutions, Andrzej Pakulski – Prezes Fundacji Polonia International, Grzegorz Pasieka – Prezes Zarządu Polskiej Izby Ekologii.

Prezydent Mariusz Skiba, Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego Michał Fijałkowski oraz Husein Hujić w asyście Barbary Haller, prezesa INTARG®, dokonali oficjalnego otwarcia Targów.

Impreza zgromadziła uczestników z 20 krajów świata: Angoli, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Chin (Makao), Francji, Egiptu, Hong-Kongu, Indii, Indonezji, Iranu, Kanady, Konga, Maroka, Omanu, Polski, Republiki Czeskiej, Rumunii, Tajwanu, Wietnamu.

INTARG® łączy wiele środowisk, których kluczowym celem jest rozwój w oparciu o innowacje   i nowe technologie oraz współpracę nauki z biznesem i przemysłem. Wydarzenie to jest więc narzędziem promocji innowacyjnych rozwiązań w celu ich transferu do przemysłu czy też ich komercjalizacji. INTARG® pokazuje, że „innowacja” łączy świat nauki i biznesu oraz służy nam wszystkim, wpływając na poprawę jakości życia, pracy, zdrowia, środowiska.

WYSTAWCY i TEMATYKA INTARG® 2019

INTARG® to międzynarodowe targi prezentujące wynalazki oraz innowacyjne wyroby, technologie i usługi z wielu branż i dziedzin – od medycyny i zdrowia, bezpieczeństwa, IT,  po rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu, a także dla życia codziennego i szeregu innych. Tematem przewodnim Targów INTARG EKO była ekologia, a zwłaszcza rozwiązania innowacyjne z zakresu ekomobilności oraz technologii środowiskowych i energetycznych. W większości prezentowane były rozwiązania bardzo zaawansowane, o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL.

Wystawcy polscy i zagraniczni reprezentowali jednostki sfery nauki (wyższe uczelnie, instytuty badawcze, instytuty PAN, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz), innowacyjne przedsiębiorstwa produkcyjne, start-upy. Pawilony narodowe z chińskiego regionu Makao, Indii i Tajwanu oraz strefa wystawiennicza konkursu „ Młody Wynalazca 2019” prezentowały dużo praktycznych rozwiązań w kategorii „Młody Wynalazca”. Były też stoiska jednostek samorządowych, organizacji międzynarodowych, izb gospodarczych, firm usługowych i podmiotów otoczenia biznesu.

W Strefie Eksperta można było uzyskać bezpłatne porady z zakresu prawa gospodarczego (Kancelaria MCP), ochrony patentowej (Urząd Patentowy RP) oraz możliwości uzyskania dofinansowania przez przedsiębiorców z programów ramowych UE (Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE).

KONFERENCJE

Program Targów został wzbogacony o liczne konferencje, prezentacje, panele, rozmowy b2b, spotkania networkingowe, galę ogłoszenia wyników Targów INTARG, jak również gale innych konkursów, których misją jest uhonorowanie osób i instytucji zasłużonych dla rozwoju wynalazczości (XVII edycja konkursu Lider Innowacji 2019) oraz wręczenie nagród młodym innowatorom za ich aktywność wynalazczą (XIV edycja konkursu Młody Wynalazca 2019). Program konferencyjny Targów był bogaty, zawierał wiele interesujących paneli i prezentacji. Część z nich odnosiła się do zagadnień związanych z bezpieczeństwem i proekologicznym podejściem do życia w środowiskach miejskich. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) zorganizowała panel pod tytułem: „Drony nad Metropolią”, a francuska firma Fly-Control zaprezentowała własnej produkcji wodne drony strażackie do monitoringu i gaszenia pożaru. Politechnika Śląska – Partner Złoty wydarzenia – zaproponowała dwa tematy: „Inteligentna mobilność – bezpieczeństwo i efektywne systemy zarządzania transportem miejskim” oraz „Miasta przyszłości – jak projektować inteligentne i ekologiczne budynki”.

Jak co roku, dużo miejsca poświęcono sprawom ekologii i zdrowia. Polska Izba Ekologii przedstawiła innowacyjną technologię oczyszczania powietrza firmy KET z Gliwic, natomiast Konsorcjum HNP – „Instalację zgazowania paliw zintegrowaną z kotłem energetycznym oraz system oczyszczania spalin       z odzyskiem ciepła” – nagrodzoną przez Ministra Inwestycji i Rozwoju za innowację o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL.

Nie zabrakło też tematów związanych z finansami. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przedstawił możliwości uzyskania preferencyjnego finansowanie przez przedsiębiorców z programów ramowych UE. Firma WYNALAZCA TV omówiła zagadnienia związane z komercjalizacją i wyceną rozwiązań innowacyjnych. Instytut Badań Edukacyjnych zorganizował panel pod tytułem „Zintegrowany system kwalifikacji – innowacja na rynku pracy”, zaś Regionalny Instytut Kultury – „Lokalne dziedzictwo – globalny skarb. Mobilna digitalizacja dziedzictwa kulturalnego”. Laureat Grand Prix INTARG 2019 – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa omówił szerzej prezentowane i nagrodzone na Targach rozwiązanie – „Operacyjne wykorzystanie bezzałogowego systemu latającego Instytutu Lotnictwa w leśnictwie i rolnictwie”.

GALA OGŁOSZENIA WYNIKÓW INTARG® 2019

Prezentowane rozwiązania zostały zgłoszone do konkursu Targów INTARG®, w ramach którego grono kilkudziesięciu jurorów pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Biernata oraz ekspertów pod kierunkiem prof. Grzegorza Wcisło dokonało ich oceny, przyznając nagrody i medale. W dniu 5 czerwca 2019 roku odbyła się Gala, na której ogłoszono oficjalne wyniki konkursu INTARG® i wręczono nagrody i wyróżnienia za najciekawsze rozwiązania prezentowane na Targach.

JURORZY i EKSPERCI INTARG® 2019:

 1. inż. Krzysztof Biernat, prof. nadzw. – Przewodniczący Międzynarodowego Jury, Neven Marković (Chorwacja) – Wiceprzewodniczący Międzynarodowego Jury, dr hab. inż. Grzegorz Wcisło, prof. nadzw. – Wiceprzewodniczący Międzynarodowego Jury oraz Ekspertów, prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń, prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk, prof. dr hab. Wiesław Stręk, dr hab. Henryk Passia – prof. GIG, inż. Artur Kozłowski – prof. ITI EMAG, dr Ali Maleki (Iran), Ms. Mahsa Shahbandeh (Iran), dr hab. Artur Jóźwik, dr Jan Pawlak, inż. Jan Kobielusz (Czechy), Husein Hujić (Bośnia i Hercegowina), mgr inż. Piotr Sarré, mgr inż. Piotr Fuglewicz, inż. Andrzej Pakulski (Belgia), prof. dr hab. inż. Joanna Kawa- Rygielska, dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek, dr inż. Marcin Tomasik, dr inż. Stanisław Walczak, dr inż. Tomasz Szul, mgr inż. Agnieszka Leśniak, mgr inż. Bolesław Pracuch, dr inż. Marlena Owczuk – Sekretarz Jury.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA WRĘCZONE NA GALI INTARG® 2019:

 • przyznane przez instytucje i podmioty polskie, międzynarodowe oraz zagraniczne:
 • Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina

   (za szczególną aktywność w zakresie promocji polskiej nauki, a także za wynalazki najwyżej

   ocenione na arenie międzynarodowej w 2018 roku)

 • Ministra Inwestycji i Rozwoju (za Grand Prix i nagrody platynowe)
 • Ministra Inwestycji i Rozwoju za rozwiązanie innowacyjne o wysokim poziomie gotowości

   technologicznej TRL

 • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Prezesa Urzędu Patentowego RP
 • Prezesa Urzędu Patentowego Republiki Czeskiej
 • Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej NOT
 • Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczości IFIA
 • Światowego Stowarzyszenia Własności Intelektualnej WIIPA
 • Prezesa Polskiej Izby Ekologii PIE
 • Delegacji zagranicznych – Stowarzyszeń i Izb Wynalazców z Chin (Makao), Chorwacji, Indii,

   Iranu, Maroka, Rumunii, Tajwanu

 • Fundację Haller Pro Inventio – statuetki i tytuły godła promocyjnego Lider Innowacji® 2019
 • przyznane przez międzynarodowe jury konkursu INTARG® 2019:
 • Grand Prix
 • Najlepszy wynalazek zagraniczny
 • 2 Nagrody Przewodniczącego Jury
 • 12 nagród – medali platynowych (w tym 7 dla Polski)
 • Medale złote, srebrne i brązowe

Nagrodą Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina za szczególną aktywność w zakresie promocji polskiej nauki na arenie międzynarodowej w 2018 roku zostały wyróżnione trzy jednostki: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Grand Prix INTARG ® 2019, nagrodę platynową jury, dyplom Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzyskał wynalazek prezentowany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa – „Bezzałogowy System Latający do pozyskiwania wielospektralnych danych o pokryciu terenu” – pozwalających na prowadzenie różnorodnych analiz środowiskowych, w tym m.in. monitoring zdrowotności rozległych kompleksów leśnych czy prowadzenie lustracji upraw w rolnictwie precyzyjnym. Jako najciekawsze rozwiązanie zagraniczne jury uznało innowacyjnie wyposażony „Dron strażacki” firmy Fly-Control z Francji, umożliwiający monitoring, wykrywanie i szybkie podejmowanie bezpiecznych i skutecznych interwencji gaszenia pożaru, zwłaszcza w strefach trudno dostępnych, a nawet niedostępnych.

 Minister Inwestycji i Rozwoju wyróżnił trzy rozwiązania – za ich wysoki poziom gotowości technologicznej TRL: „Robot pirotechniczno-bojowy IBIS” opracowany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, „Inteligentny system zarządzania procedurami remontowo-diagnostycznymi z automatyczną korekcją – InCOR” – prezentowany przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie i firmę Doosan Babcock Energy Polska S.A. oraz „Instalację zgazowania paliw alternatywnych zintegrowaną z kotłem energetycznym wraz z systemem oczyszczania spalin i odzyskiem ciepła” – prezentowaną przez Konsorcjum: Firma Haller S.A., N-ERGIA Sp. z o.o., Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Polgrafen Sp. z o.o.

Puchar Przewodniczącego Jury oraz Polskiej Izby Ekologii trafiły do Politechniki Śląskiej za rozwiązanie „Sposób przetwarzania odpadowych folii i folii laminowanych wydzielonych w procesie rozwłókniania      z opakowań wielomateriałowych na żywność płynną typu TetraPak”. Wynalazek ten w połączeniu           z technikami papierniczymi umożliwi pełny recykling materiałowy opakowań typu Tetra Pak oraz zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska, a także ekonomiczne pozyskanie cennych surowców wtórnych.

Innowacyjne rozwiązanie „Nowe naturalne surfaktanty: kierunek do uzyskania nowych środków ochrony roślin” – prezentowane przez Politechnikę Wrocławską – Wrocławskie Centrum Transferu Technologii otrzymało nagrodę platynową jury oraz puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister Rolnictwa       i Rozwoju Wsi przyznał też puchar Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za „Bionawóz dla roślin motylkowatych wytworzony na bazie metabolitów szczepu bakterii Rhizobium Leguminosarum bv. viciae GR09 oraz sposób wytwarzania tego bionawozu”.

Na dwanaście przyznanych, nagrodą platynową Jury wyróżniło również: Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny za „Skalowalny system z inteligentnymi sensorami do e-zarządzania stacjami elektroenergetycznymi”, Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz PHU Dytrych Spółka z o.o. za „ECO FRESH II – urządzenie do usuwania oparów tłuszczu, lotnych związków organicznych i mikroorganizmów”; Politechnikę Śląską za „Syntetyczną wewnątrzustrojową protezę przełyku i sposób jej wykonania”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego za „Rozdrabniacz do tworzyw sztucznych” oraz kolejny wynalazek Politechniki Wrocławskiej – „Zintegrowany, miniaturowy spektrometr mas”.

Urząd Patentowy RP nagrodził „Reaktor plazmy nietermicznej wyładowań barierowych do dezynfekcji i/lub sterylizacji produktów organicznych” – prezentowany przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Natomiast Prezes Urzędu Patentowego Republiki Czeskiej przyznał puchar Instytutowi Fizyki PAN za „Implanty pokrywane ultra-cienkimi warstwami Al2O3 i ZrO2 o działaniu bakteriobójczym”. Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej NOT przyznała puchar Politechnice Poznańskiej za „Zestaw modyfikacyjny układu napędu do hybrydowego elektryczno-ręcznego wózka inwalidzkiego”.

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczości IFIA przyznała wyróżnienie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu za „Metod otrzymywania preparatu biologicznego pochodzenia grzybicznego przyspieszająca degradację materiałów polimerowych”. Natomiast Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej WIIPA wyróżniło dwie polskie jednostki- Politechnikę Wrocławską za „Technologia odzysku surowców z odpadów” oraz Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania za „Kompozyt ceramiczny z grupy UHTC na bazie HfB2          i sposób jego wytwarzania”.

Delegacja z Maroka przyznała nagrodę Politechnice Poznańskiej za “Modification kit for the hybrid electric-manual wheelchair drive system”. Rumuńskie Forum Innowacji przyznało dwa wyróżnienia: Grand Prix Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego za ”Wkład do siedziska wózka inwalidzkiego dla pacjentów ze skostnieniami” oraz Krzyż Oficerski Barbarze Haller de Hallenburg za dokonania w dziedzinie międzynarodowej promocji myśli technicznej i wynalazczości. Delegacja z Chorwacji wyróżniła rozwiązanie Politechniki Śląskiej „ Urządzenie mikroprzepływowe uFluidix i sposób prowadzenia hodowli komórkowych 3D w warunkach odzwierciedlających środowisko in vivo”

LIDER INNOWACJI® 2019

W czasie Gali zostały również wręczone statuetki oraz certyfikaty nadania tytułu godła promocyjnego Lider Innowacji® 2019 – wydarzenia pod patronatem honorowym Ministra Inwestycji i Rozwoju Pana Jerzego Kwiecińskiego. Laureatami są:    w kategorii „Jednostka naukowo-badawcza” – Katedra Inżynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych Politechniki Wrocławskiej, pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Piotra Dudzińskiego; w kategorii „Osobowość” – dr hab. inż. Dariusz Prostański, prof. ITG; w kategorii „Kobieta wynalazca” – Anna Słońska-Zielonka; w kategorii „Młody wynalazca” – Waldemar Lipiński ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej;w kategorii „Technologia” – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, za „Bezzałogowy System Latający do pozyskiwania wielospektralnych danych o pokryciu terenu”; w kategorii „Produkt” – Akademia Górniczo- Hutniczej im. St. Staszica, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu, za „Urządzenie do stymulacji mięśni i rehabilitacji kręgosłupa”, autorstwa prof. dr hab. inż. Jerzego Kwaśniewskiego; Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele-i Radiotechniczny, za „Skalowalny system z inteligentnymi sensorami do e-zarządzania stacjami elektroenergetycznymi”, zwiększające efektywność, bezpieczeństwo oraz niezawodność pracy obiektów energetycznych; Instytut Techniki Górniczej KOMAG oraz firma Hellfeier sp. z o.o., za „Podwieszony ciągnik akumulatorowy PCA-1” oraz PHU Dytrych Sp. z o.o., za urządzenie „Eco Fresh II

Kategoria:: Informacje, Wydarzenia

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!