Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju: Polska na 29. miejscu na świecie dzięki długości życia i niskim nierównościom

| 28 lutego 2019

PKB jako miernik rozwoju nie obejmuje wielu istotnych zjawisk gospodarczych i społecznych, dlatego wielu badaczy próbowało przygotować własne indeksy zrównoważonego wzrostu. Z reguły charakteryzowały się one pewnymi wadami – ograniczały się wyłącznie do pewnej grupy krajów i były oparte na zbyt dużej liczbie wskaźników. Dlatego Polski Instytut Ekonomiczny opracował własny Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju, który bazuje na 3 filarach, 8 wskaźnikach i został przygotowany na rzetelnych danych dla 162 gospodarek świata. Liderami zestawienia zostały Szwajcaria, Norwegia i Szwecja, a Polska zajęła w nim 29. miejsce, które od 2015 roku zostało poprawione o 2 pozycje. Za dobry wynik naszego kraju odpowiadał w największym stopniu niski poziom nierówności społecznych i spodziewane długie życie.

PKB to jeden z podstawowych mierników. Niestety analizuje on podaż, a nie dobrobyt. Nie uwzględnia nierówności, a przy tym pomija czynniki nieprodukcyjne. Jak przekonuje Marek Lachowicz, kierownik Zespołu Makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego, tworzenie mierników zrównoważonego wzrostu to szansa na dyskusję o ścieżce rozwoju. Tematem inkluzywnego rozwoju zajmuje się wiele organizacji i zespołów, w tym Komisja Europejska i OECD. Pragniemy dołączyć do tego grona, ale nasz wkład w międzynarodową debatę nie może polegać wyłącznie na ocenie istniejących mierników. Stąd nasza propozycja Indeksu Odpowiedzialnego Rozwoju to także zaproszenie do dalszej dyskusji naukowej.

Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju oparto na 3 filarach, które mierzą obecny dobrobyt, zdolność do kreacji dobrobytu w przyszłości oraz dobrostan wynikający z czynników pozapłacowych. Bazuje na 8 wskaźnikach, będących obiektywnymi statystykami pochodzącymi z bazy Banku Światowego oraz Światowej Organizacji Zdrowia.

Indeks obliczono łącznie dla 162 krajów i terytoriów. Średni PKB per capita w czołowej trzydziestce wynosi ok. 45 tys. USD, a jedynie w czterech państwach jest on mniejszy niż 25 tys. USD. Zestawieniu lideruje Szwajcaria, a kolejne dwa miejsca zajmują Norwegia i Szwecja. Polska plasuje się na miejscu 29., wyprzedzając takie kraje, jak Portugalia czy Chiny.

Piotr Arak zwraca uwagę, że główną siłą Polski są czynniki pozapłacowe: Polska jest krajem bezpiecznym, a oczekiwana długość życia jest wysoka. Pod tym względem nasz kraj wyprzedził nawet kraje z pierwszej dziesiątki, jak Finlandia czy Belgia. W filarach mierzących obecny dobrobyt i zdolność kraju do jego tworzenia w przyszłości, Polska plasuje się odpowiednio pod koniec trzeciej i na początku szóstej dziesiątki, natomiast w obu odnotowuje poprawę (2,3 proc. w II filarze i 0,7 proc. w III filarze w porównaniu do 2015 roku) – komentuje dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego prezentujący koncepcję nowego wskaźnika jest cenną inicjatywą, ponieważ każda dodatkowa informacja pozwala na lepsze opisywanie otaczającej nas rzeczywistości. W opracowanym dokumencie szczególną uwagę zwraca pozycja krajów regionu Europy Centralnej, których wyniki są bardzo do siebie zbliżone. To kolejny argument, który z perspektywy rynku kapitałowego potwierdza, że kraje te są pod wieloma względami do siebie podobne, co stanowi przesłankę do kontynuowania współpracy między nami – powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W Polsce występują mniejsze nierówności niż w krajach z absolutnej czołówki Indeksu, np. w Niemczech czy Japonii, na co wpływ mogło mieć rozbudowanie systemu świadczeń socjalnych. Również oczekiwana długość życia stanowi powód do zadowolenia. Mimo że Polska nie osiągnęła jeszcze poziomu liderów, to w Grupie Wyszehradzkiej nieznacznie ustępuje jedynie Czechom. Na tle innych państw Europy Środkowej Polska wypada stosunkowo dobrze. Na wykresie przedstawiono porównanie wyników Polski we wszystkich trzech Filarach z innymi państwami Grupy Wyszehradzkiej. Kraje te są pod wieloma względami zbliżone do Polski, nie tylko z uwagi na czynniki gospodarcze, lecz także geograficzne i kulturowe. Polska w Indeksie zajmuje 29. miejsce, Czechy – 23., Słowacja – 27., a Węgry – 37.

Kategoria:: Gospodarka

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!