Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Kazachski okrągły stół na temat praw człowieka

| 24 września 2018

Kazachstańscy obrońcy praw człowieka zorganizowali okrągły stół pt. Doświadczenie w implementacji norm międzynarodowych, wdrożeniu Narodowego Mechanizmu Prewencji, działaniach publicznych komisji obserwacyjnych i innych inicjatyw mających na celu zwalczanie tortur i nieludzkiego traktowania

W dniu 17 września 2018 roku w Warszawie w ramach dorocznego spotkania OBWE w sprawie realizacji międzynarodowych zobowiązań dotyczących wymiaru ludzkiego odbył się side-event zorganizowany przez obrońców praw człowieka w Kazachstanie. Udział w ww.wydarzeniu wzięli przedstawiciele oficjalnej delegacji z Kazachstanu, Departamentu Stanu USA i Ambasady USA w Kazachstanie, przedstawicielstwa OBWE w Biszkieku, znani obrońcy praw człowieka oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, w tym А.Ibraeva, А.Aubakirov, R.Issenov, N.Kovlyagina, А.Nigmetov, А. Kobeyeva, V. Klimakov i inni.

Obrońca praw człowieka Pan Arsen Aubakirov określił niniejsze spotkanie jako niestandardową, ale konsekwentną i regularnie odbywającą się w celu omówienia aktualnych zagadnień rozwoju politycznego Kazachstanu zgodnie z międzynarodowymi standardami platformę. Podkreślił, że w ramach tego eventu zostaną wypracowane zalecenia, które następnie zostaną omówione w grupach roboczych z udziałem przedstawicieli organów państwowych.

Mówca zaprezentował przegląd doświadczeń w zakresie stosowania przepisów prawa oraz praktyczne działania na rzecz obrony praw człowieka, działalności Komisji Nadzoru Publicznego (KNP) i Krajowego Mechanizmu Prewencji (КMP) na rzecz zapewnienia wolności od tortur i innych form złego traktowania w zakładach penitencjarnych.

Przedstawiciel Kazachstańskiego Biura Praw Człowieka Pan Ruslan Issenov przedstawił dane statystyczne ujawnionych i wyeliminowanych  naruszeń w systemie penitencjarnym, dokonał analizy porównawczej działań КMP na tle innych krajów WNP i Azji Centralnej.

Przewodniczący jednej z KNP Pani Nataliya Kovlyagina opowiedziała o istniejących w kazachstańskich więzieniach problemach oraz niektórych prowokatorach usiłujących zdyskredytować działania społeczeństwa obywatelskiego.

Temat „Modelu КMP w Kazachstanie” szczegółowo zaprezentowała przedstawiciel Narodowego Centrum Praw Człowieka Pani Gulmira Aukasheva. Prelegent opowiedział o strukturze, podstawie działań КMP, środkach stosowanych w celu rozwoju instytucji oraz szkoleniu obrońców praw człowieka przy monitorowaniu zakładów penitencjarnych, a także o planach rozszerzenia mandatów, które są na rozpatrzeniu w Parlamencie Kazachstanu.

W swoim wystąpieniu Przewodnicząca organizacji pozarządowej „Kadyr Kasiet” – Pani Anara Ibraeva – opowiedziała o szczegółach sytuacji związanych z wolnością od tortur w części postanowień do oficjalnego użycia przez MSW Kazachstanu  oraz oceniła mapy drogowe przyjęte przy aktywnym udziale społeczeństwa obywatelskiego, jak również pewne problemy związane z działalnością КMP, status obrońców praw człowieka oraz szkolenie urzędników z zakresu międzynarodowych norm dotyczących praw człowieka.

Kazachstańscy eksperci przekonująco zakwestionowali i zaprzeczyli argumentom i tendencyjnym wypowiedziom osób o skłonnościach destrukcyjnych, wypowiadających się w temacie systemowych naruszeń praw człowieka w Kazachstanie oraz bezczynności władz. Przedstawili obiektywną sytuację dotyczącą istniejących problemów z prawami człowieka i sposobów ich rozwiązywania we współpracy z organami państwowymi.

Eksperci wezwali przedstawicieli oficjalnej delegacji Kazachstanu rozszerzyć format dialogu w celu przedyskutowania i wypracowania skutecznego mechanizmu przy wspólnym rozwiązywaniu istniejących problemów. Jednocześnie zwrócili się z prośbą o konsekwentne wdrażanie międzynarodowych standardów do ustawodawstwa Kazachstanu. Działania te według obrońców praw człowieka powinne być przeprowadzane w całym spektrum zagadnień  związanych z prawami człowieka, w tym wolności słowa, zgromadzeń, wyznania itp.

Takie podejście do wspólnych działań wsparli wszyscy uczestnicy spotkania, w tym przedstawiciele organizacji międzynarodowych. W szczególności aktywny udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Kirgistanu. Carly Cohen, urzędnik Ambasady USA w Astanie ds.politycznych, pozytywnie oceniła działania w sprawie zwalczania tortur i złego traktowania w Kazachstanie, zadając pytanie dotyczące wzmocnienia instytucji praw człowieka. Jej kolega z Departamentu Stanu USA zadała pytanie dotyczące doświadczenia Kazachstanu w projekcie „Rzecznik +” i możliwości jego wdrożenia w Uzbekistanie. W odpowiedzi została przeprowadzona analiza takiej możliwości, sprowadzająca do tego, że w chwili obecnej trudno jednak porównywać te dwa kraje, ponieważ poziom społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza w zakresie obrońców praw człowieka, w Uzbekistanie jest znacznie niższy, niż w Kazachstanie. Pani Toktajym Umetaliyeva z Kirgistanu, Przewodnicząca „Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych i Organizacji non-profit”, podziękowała za wyczerpujące informacje przedstawione przez prelegentów, przedstawiła zalecenia dotyczące działań systemowych oraz podzieliła się doświadczeniem instytucji praw człowieka w swoim kraju, który odnosi sukcesy i przyciąga uwagę społeczeństwa obywatelskiego Kazachstanu.

Organizatorzy wydarzenia przygotowali i rozpowszechnili wśród obecnych na spotkaniu materiał informacyjny na temat działań społeczeństwa obywatelskiego w zakładach poprawczych.

Kategoria:: Informacje

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!