Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Likwidacja to nie upadłość likwidacyjna!

| 27 lipca 2015

Piotr Łysko
managing partner
HUSÁK GEWALD ŁYSKO
kancelaria prawna

Aby prowadzić działalność gospodarczą, co jest oczywiste, należy ją założyć. Mimo, że nie każdą potem trzeba będzie zamknąć, to jednak rynek pokazuje, że liczba spółek, które kończą swój żywot jest ogromna. Jak wynika z raportu Ministerstwa Sprawiedliwości w 2013 r. złożono 4 806 wniosków o ogłoszenie upadłości. I to właśnie z upadłością najczęściej kojarzy się przedsiębiorcom likwidacja. Jednak należy odróżnić od siebie likwidację spółki od upadłości likwidacyjnej.

Przepisy dotyczące likwidacji spółek znajdują się w Kodeksie Spółek Handlowych, natomiast przepisy dotyczące upadłości w ustawie Prawo Upadłościowe i Naprawcze. O ile trwogą mogą napawać przedsiębiorcę kontrahenci, którzy są niewypłacalni, tak nie należy obawiać się dobrze przeprowadzonej likwidacji spółki z którą łączą nas stosunki gospodarcze. Oznacza to najprawdopodobniej, że spółka planuje zakończenie działalności i nie jest ona spowodowana niewypłacalnością naszego klienta, a innymi względami, które nie muszą nas interesować. I tu rysuje się najistotniejsza różnica pomiędzy otwarciem likwidacji, a zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje. Likwidacja spółki natomiast następuje najczęściej na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników (spółki osobowe), uchwały wspólników (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) lub uchwały walnego zgromadzenia (spółka akcyjna).

Postępowanie upadłościowe należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane. Tyle w teorii. W praktyce roszczenia wierzycieli zaspokajane są w małej części, jeśli w  ogóle są zaspokajane, a przedsiębiorstwo dłużnika w efekcie przeprowadzonej upadłości nie zostaje zachowane. Natomiast celem likwidacji jest zakończenie interesów bieżących spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań (punkt najistotniejszy dla czytelnika będącego kontrahentem spółki w likwidacji) oraz upłynnienie majątku spółki.

W związku z powyższym oczywistym jest, że likwidacja spółki jest z naszego punktu widzenia korzystniejsza i prowadzić będzie z większym prawdopodobieństwem do zaspokojenia należności od likwidowanego klienta niż od upadającego klienta.

Naszym kontrahentem jest spółka jawna lub inna spółka osobowa (partnerska, komandytowa)

Likwidatorzy, czyli najczęściej wszyscy wspólnicy, nie mogą rozpoczynać nowych przedsięwzięć, jeżeli nie są one związane ze sprawami spółki będącymi już w toku. Oznacza to, że w toku współpracy możemy otrzymywać dalej zamówienia od spółki z oznaczeniem w likwidacji ponieważ może być to konieczne właśnie do zakończenia bieżących zleceń czy innych przedsięwzięć naszego kontrahenta. Spółka w likwidacji powinna także ściągnąć wierzytelności tj. jeśli zajdzie taka potrzeba dochodzić ich na drodze sądowej. Likwidatorzy powinni spłacić niesporne i wymagalne długi spółki; na zobowiązania niewymagalne i sporne powinni utworzyć rezerwy. Majątek spółki powinien zostać upłynniony. Likwidatorzy odpowiadają za dochowanie należytej staranności profesjonalnej przy prowadzeniu likwidacji, powinni zatem co najmniej wiarygodnie oszacować wartości składników majątkowych, w przypadkach wątpliwych zaś zasięgnąć opinii biegłych do spraw wycen, a następnie upłynnić majątek w sposób w danej sytuacji najkorzystniejszy dla spółki. Z majątku spółki spłaca się przede wszystkim zobowiązania spółki oraz pozostawia się odpowiednie kwoty na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych. Jeżeli majątek spółki nie wystarcza na spłatę udziałów i długów, niedobór dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy, a w ich braku – w stosunku, w jakim wspólnicy uczestniczą w stracie. W przypadku niewypłacalności jednego ze wspólników, przypadającą na niego część niedoboru dzieli się między pozostałych wspólników w takim samym stosunku. Wobec wierzycieli wspólnicy odpowiadają bez ograniczeń i solidarnie całym swoim majątkiem w związku z czym ryzyko, że majątku nie wystarczy na spłatę należności spółki ponoszą wspólnicy. Część niedoboru przypadająca na wspólnika niewypłacalnego, nawet jeżeli nie ogłoszono jego upadłości, obciąża pozostałych wspólników w takim samym stosunku, w jakim obciąża ich niedobór przypadający na nich samych.

Naszym kontrahentem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W przypadku gdy naszym likwidującym się kontrahentem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pojawiają się w stosunku do poprzedniej sytuacji kolejne elementy. Jednym z najistotniejszych jest większa niż w przypadku spółek osobowych aktywność wierzyciela, czyli nas. Likwidatorzy spółki powinni ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia tego ogłoszenia. Termin trzymiesięczny dla wierzycieli nie jest terminem prekluzyjnym, natomiast spóźnieni wierzyciele, którzy nie byli spółce znani, mogą żądać zaspokojenia swoich należności z majątku spółki jeszcze niepodzielonego. Zamieszczenie w wezwaniu wierzycieli klauzul zawierających ostrzeżenie, że ich milczenie poczytane będzie za rezygnację z roszczeń wobec spółki jest niedopuszczalne, a gdyby miało miejsce, nie wywoła żadnych skutków prawnych Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki – jedynie na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników. Jeśli jednak nie zdążyliśmy zgłosić dłużnikowi naszej wierzytelności, ale była mu ona znana, to powinien on złożyć odpowiednią sumę do depozytu sądowego. Tak samo jest z wierzytelnościami, które są sporne – do ich wysokości dłużnik podczas likwidacji powinien złożyć odpowiednią kwotę do depozytu sądowego. Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

Naszym kontrahentem jest spółka akcyjna (ewentualnie komandytowo-akcyjna – jeśli przepisy nie stanowią inaczej, stosuje się przepisy dotyczące spółki akcyjnej)

W przypadku gdy naszym likwidującym się kontrahentem jest spółka akcyjna (bądź jak wyżej wskazano spółka komandytowo-akcyjna) ustawodawca zwiększa aktywność procesu informującego o otwarciu likwidacji. Likwidatorzy powinni ogłosić dwukrotnie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie sześciu miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia. Co więcej, ogłoszenia, o których mowa powyżej, nie mogą być dokonywane w odstępie czasu dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie. Zamieszczenie w wezwaniu wierzycieli klauzul zawierających ostrzeżenie, że ich milczenie poczytane będzie za rezygnację z roszczeń wobec spółki jest niedopuszczalne, a gdyby miało miejsce, nie wywoła żadnych skutków prawnych Tak jak w przypadku spółki z o.o. Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą podejmować tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki – jedynie na mocy uchwały walnego zgromadzenia i po cenie nie niższej od uchwalonej przez zgromadzenie. Kolejnym elementem dodatkowym w porównaniu do sytuacji ze spółką z o.o. jest obowiązek ściągnięcia od każdego akcjonariusza, poczynając od akcji nieuprzywilejowanych co do podziału majątku, wpłaty należności w takiej wysokości, jakiej potrzeba do pokrycia zobowiązań o ile kapitału zakładowego nie wpłacono całkowicie. Jeżeli majątek spółki nie wystarcza na zwrot sum wpłaconych na akcje uprzywilejowane co do podziału majątku, a pozostałe akcje nie zostały w pełni pokryte, należy ściągnąć od akcjonariuszy zwykłych dalsze wpłaty należności. Podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Tak samo jak w przypadku sp. z o.o. sumy potrzebne do zaspokojenia lub zabezpieczenia znanych spółce wierzycieli, którzy się nie zgłosili lub których wierzytelności nie są wymagalne albo są sporne, należy złożyć do depozytu sądowego. Analogicznie do sp. z o.o. również wierzyciele spółki, którzy nie zgłosili swoich roszczeń we właściwym terminie ani nie byli spółce znani, mogą żądać zaspokojenia swoich należności z majątku spółki jeszcze niepodzielonego.

Wnioski-  likwidacja podmiotu prawa handlowego przeprowadzona bez naruszenia przepisów prawa wydaje się dawać znacznie większe szanse na odzyskanie swoich należności od likwidowanego kontrahenta niż gdyby miał on ogłosić upadłość obejmującą likwidację całego jego majątku. W zależności też od formy prawnej spółki w likwidacji potrzebny jest nasz aktywny udział lub też jesteśmy chronieni z mocy prawa. Co jednak najistotniejsze i co stanowi najczęstszą wątpliwość to rozróżnienie – jeśli nasz kontrahent jest wypłacalny i jego kondycja finansowa jest niezachwiana – prawdopodobnie będzie likwidował się w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, jeśli jego kondycja finansowa jest zła, a on sam jest niewypłacalny – jego majątek zostanie zlikwidowany w postępowaniu upadłościowym.2

Kategoria:: Prawo

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!