Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Możliwe zmiany w sposobie rozliczania czasu pracy

| 6 maja 2013 | Brak komentarzy

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (druk sejmowy nr 1105) ma na celu stworzenie podstaw prawnych umożliwiających elastyczną organizację czasu pracy w danym zakładzie. Projekt wprowadza między innymi nowe zasady rozliczania czasu pracy. Projekt dopuszcza wydłużenie okresu rozliczeniowego nawet do 12 miesięcy, jeśli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji czasu pracy. W praktyce oznacza to, że pracodawca będzie mógł w dłuższym okresie czasu bilansować czas pracy danego pracownika, tak by zachowane były przeciętne normy wynikające z art. 129 § 1 Kodeksu pracy.[1] Podkreślenia wymaga, że projekt wprowadza możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego niezależnie od systemu czasu pracy stosowanego u danego pracodawcy. W tym miejscu wypada przypomnieć, że obecnie okres rozliczeniowy wynosi co do zasady 4 miesiące dla podstawowego systemu czasu pracy, ale jest znacznie krótszy w przypadku równoważnego czasu pracy (co do zasady okres rozliczeniowy wynosi wówczas 1 miesiąc) oraz w przypadku lub przy pracy w ruchu ciągłym (4-tygodniowy okres rozliczeniowy).

Krytycy nowo zaproponowanego rozwiązania podnoszą, iż możliwość bilansowania przeciętnych norm pracy w tak długim okresie czasu nie jest korzystna dla pracownika. Należy jednak zwrócić uwagę, że także de lege lata możliwe jest wprowadzenie w szczególnych sytuacjach dwunastomiesięcznego okresu rozliczeniowego[2], a zatem proponowana regulacja nie stanowi całkowitego novum. Ponadto, możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego nie zwalnia pracodawcy od zachowania ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Krytyczne głosy pojawiły się także w odniesieniu do pomysłu wprowadzenia ruchomego czasu pracy. Niektórzy obawiają się, że proponowane rozwiązania dają pracodawcy zbyt dużą swobodę w ustalania rozkładu czasu pracownika i możliwość jego zmiany w sposób zaskakujący pracownika. Obawy te nie są do końca uzasadnione. Wprawdzie projekt dopuszcza ustalanie rozkładu czasu pracownika na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, niemniej jednak nowy rozkład czasu pracy pracownika musi mu być przekazany co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został on ustalony. Propozycja, by uelastycznić sposób kształtowania rozkładu czasu pracy pracownika zasługuje co do zasady na aprobatę. Rozkład czasu pracy, który przewiduje różne godziny rozpoczynania czasu pracy lub wyznacza przedział czasu, w którym pracownik samodzielnie decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy może niewątpliwie ułatwić pracownikowi godzenie życia osobistego z obowiązkami pracowniczymi. Ponadto, nowelizacja zabezpiecza interesy pracownika na wypadek, gdyby w danym miesiącu, z uwagi na obowiązujący rozkład czasu pracy, pracownik w ogóle nie pracował. W takiej sytuacji pracownikowi przysługiwałoby wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Trudno na chwilę obecną jednoznacznie ocenić projekt. Przede wszystkim może on ulec zmianie w toku dalszego procesu legislacyjnego. Ponadto uchwalenie i wejście życie ustawy nie oznacza, że nowe instrumenty będą stosowane w praktyce. To przede wszystkim od pracodawców zależy, czy będą oni korzystali z nowych rozwiązań. Musi zatem upłynąć trochę czasu od dnia wejścia w życie nowelizacji, zanim będzie można stwierdzić, czy cel jej uchwalenia został osiągnięty.

autor: Małgorzata Buszko, aplikant radcowski, Kancelaria Radcowska Chmaj i Wspólnicy Sp. k. w Warszawie


[1] Zgodnie z art. 129 § 1 k.p. „Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem § 2 oraz art. 135-138, 143 i 144.”

[2] Zgodnie z art. 129 § 2 k.p.  „W rolnictwie i hodowli, a także przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób może być wprowadzony okres rozliczeniowy nieprzekraczający 6 miesięcy, a jeżeli jest to dodatkowo uzasadnione nietypowymi warunkami organizacyjnymi lub technicznymi mającymi wpływ na przebieg procesu pracy – okres rozliczeniowy nieprzekraczający 12 miesięcy

Kategoria:: Prawo

Dodaj nowy komentarz

You must be logged in to post a comment.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!