Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Pierwsza w Polsce konferencja nt. materiałów odniesienia – RM’ 2019

| 2 lipca 2019

W gmachu Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego po raz pierwszy w Polsce odbyła się konferencja dotycząca zagadnień produkcji materiałów odniesienia (ang. RM) i ich szeroko rozumianego zastosowania w zapewnieniu spójności pomiarowej oraz ważności wyników badań i wzorcowań (Warszawa, 27.06.2019 r.). Wydarzenie miało na celu wparcie rozwoju polskiego rynku usług produkcji materiałów odniesienia, zgodnej z wymagania normy ISO 17034 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji producentów materiałów odniesienia” oraz przybliżenie szerokiemu gronu zainteresowanych stron zagadnienia dotyczącego akredytacji producentów materiałów odniesienia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Konferencję zorganizowało Polskie Centrum Akredytacji wspólnie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Głównym Urzędem Miar i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Program konferencji obejmował cztery sesje poświęcone poniższym zagadnieniom:

  • Kompetencje w zakresie produkcji materiałów odniesienia – sesja Polskiego Centrum Akredytacji.
  • Normalizacja w obszarze materiałów odniesienia – sesja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
  • Materiały odniesienia wytwarzane w GUM – źródło spójności pomiarowej – sesja Głównego Urzędu Miar.
  • Badania materiałów odniesienia i zastosowanie w metodach badawczych – sesja Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencję otworzyła dyrektor PCA, Lucyny Olborska, która poprowadziła również sesję związaną z zagadnieniami odnoszącymi się do kompetencji producentów materiałów odniesienia, a w szczególności do działalności akredytacyjne realizowanej w tym obszarze w Polsce i na świecie.

W tej sesji prezentację przedstawiła Lorraine Turner, Dyrektor ds. Rozwoju Technicznego i Biznesowego w United Kingdom Accreditation Service (UKAS), z Wielkiej Brytanii. W swoim wystąpieniu szczegółowo omówiła zagadnienia związane z harmonizacją podejścia do akredytacji producentów materiałów odniesienia i zastosowania materiałów odniesienia w Europie oraz w skali globalnej do ustanowienia spójności pomiarowej w działalności w obszarze oceny zgodności. Następnie Tadeusz Matras, Kierownik Biura ds. Akredytacji w PCA, przedstawił szczegółowo kwestie związane z akredytacją producentów materiałów odniesienia – nowym programem akredytacji opracowanym i wdrożonym w działalności akredytacyjnej PCA. W konferencji uczestniczył także Brian C.S. Shu, dyrektor tajwańskiej jednostki akredytującej (TAF, Taiwan Accreditation Foundation).

Zainteresowanie Konferencją RM’2019 było tak duże, że jeszcze długo po terminie rejestracji, PCA odbierało zapytania o możliwość uczestnictwa. Przeszło to nasze oczekiwania i potwierdza, że materiały odniesienia i ich zastosowanie to temat otwierający nowe perspektywy rozwoju dla producentów materiałów i laboratoriów stosujących powszechnie materiały odniesienia. To sprawa bez precedensu – nowe uwarunkowania dotyczące akredytacji producentów materiałów odniesienia w kontekście nowej normy akredytacyjnej ISO 17034 i zainteresowanie krajowych producentów RM uzyskaniem potwierdzenia kompetencji przez stronę trzecią, do tego zmiana wymagań nowego wydania normy ISO/IEC 17025 w zakresie zapewnienia spójności pomiarowej z zastosowaniem certyfikowanych materiałów odniesienia – spowodowała tak duże zainteresowanie tą tematyką – powiedziała Dyrektor PCA, Lucyna Olborska.

Z jednej strony mamy do czynienia z potrzebami laboratoriów, którym zależy przede wszystkim na ustanowieniu i utrzymaniu spójności pomiarowej, z drugiej zaś możliwości producentów materiałów odniesienia, którzy zastanawiają się co zmienić, aby sprostać wymaganiom i oczekiwaniom klientów.

Ten stan powoduje, że rynek materiałów odniesienia będzie stale rósł i tym samym tworzą się nowe możliwości dla kompetentnych polskich producentów materiałów odniesienia. Choć powszechnie wiadomo, że produkcja polskich certyfikowanych materiałów odniesienia jest realizowana od wielu już lat, to konferencja ta daje impuls do nowego spojrzenia na rolę i znaczenie działalności kompetentnego producenta materiałów odniesienia oraz wspiera producentów w osiąganiu sukcesu na rynku biznesowym – dodała  dyrektor PCA.

W spotkaniu wzięło udział około 150 osób z całej Polski, w tym głównie przedstawiciele instytutów naukowo-badawczych, akredytowanych laboratoriów i auditorzy współpracujący z PCA.

Materiały odniesienia mają szczególnie istotny wpływ dla zapewnienia rozwoju i jakości nowych technologii, dlatego też organizatorzy konferencji już dziś planują kolejne podobne przedsięwzięcia, tak ważne z punktu widzenia przedsiębiorców, środowisk naukowych oraz regulatorów.

Tadeusz Matras - Kierownika Biura ds. Akredytacji w PCA

***

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jest krajową jednostką akredytującą, upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność oraz sprawowania nadzoru nad akredytowanymi podmiotami w zakresie przestrzegania przez nie warunków akredytacji na podstawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U.2019 poz.544). PCA posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

PCA jest jedyną uznaną krajową jednostką akredytującą, która została upoważniona do realizacji działalności akredytacyjnej w kraju i reprezentowania Polski w organizacjach regionalnych i międzynarodowych w tej dziedzinie (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93).

PCA prowadzi procesy akredytacji i sprawuje nadzór nad: laboratoriami badawczymi, laboratoriami wzorcującymi, laboratoriami medycznymi, organizatorami badań biegłości, jednostkami inspekcyjnymi, jednostkami certyfikującymi wyroby (w tym działającymi w specyficznych obszarach, takich jak: rolnictwo ekologiczne, ochrona przeciwpożarowa, BRC, produkty tradycyjne i regionalne, weryfikacja świadectw pochodzenia z kogeneracji), jednostkami certyfikującymi systemy zarządzania, jednostkami certyfikującymi osoby (w tym działającymi w specyficznym obszarze, takim jak rzeczoznawcy samochodowi), weryfikatorami EMAS, weryfikatorami rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych. Więcej informacji na stronie: www.pca.gov.pl

Kategoria:: Gospodarka, Wydarzenia

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!