Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad

Przemyślana przyszłość

| 2 stycznia 2013 | Brak komentarzy

Elżbieta Mączyńska

Historia dostarcza wiele dowodów na to, że nic tak dobrze nie czyni teraźniejszości jak dobrze przemyślana przyszłość. Choć złośliwi powiadają zarazem, że o prognozach na pewno można powiedzieć tylko tyle, że się na pewno nie sprawdzają, to jednak niekwestionowana jest waga i potrzeba myślenia strategicznego. Wyprzedzająca refleksja dotycząca przyszłości sprzyja optymalizacji codziennych decyzji i działań bieżących, co zawsze dobrze rokuje przyszłości. Nie podważa tego nawet sentencja, że „gdy człowiek planuje, to Pan Bóg się śmieje”. A może właśnie Pan Bóg się cieszy?

Konieczność dysponowania długookresowymi strategiami jest tym większa, im większa jest niepewność działania i większe ryzyko popełnienia błędów. Gdy świat jest nieprzewidywalny, podstawową funkcją refleksji strategicznej jest ostrzeganie i wyprzedzająca identyfikacja potencjalnych trendów rozwojowych, a przede wszystkim koncentracja na najmniej przewidywalnych obszarach ryzyka i zagrożeniach. To wyznacza rolę ciał i zespołów badań strategicznych, strategicznych instytucji doradczych, strategicznych think-tanków. W Polsce ich rola jest wciąż niedostateczna. Z pewnością w pewnym stopniu jest to efekt niechęci do planowania, mającej swe źródła w minionym ustroju, ale zważywszy na upływ czasu, można to też wiązać z bezkrytyczną wiarą w niezawodność rynku. Skoro zaś rynek uznaje się za niezawodny – prognozy są zbędne. Takie podejście jednak okazuje się całkowicie zawodne, co wyeksponował spektakularnie globalny kryzys finansowy.

Niezbywalny obowiązek dbałości o przyszłość spoczywa na politykach, parlamentarzystach, rządach i ekonomistach. Jak bowiem już przed wieloma dekadami podkreślał przedstawiciel szkoły austriackiej, Henry Hazlitt sztuka ekonomii polega na tym, by spoglądać nie tylko na bezpośrednie, ale i na odległe skutki danego działania czy programu; by śledzić nie tylko konsekwencje, jakie dany program ma dla jednej grupy, ale jakie przynosi wszystkim. Nie brakuje wszakoż dowodów na to, że nierzadko ludzie władzy tego nie respektują. Podlegają bowiem terrorowi cyklu wyborczego. Nie bez racji jest zatem opinia, że politycy bardziej myślą o losach przyszłych wyborów, niż o losach przyszłych pokoleń.

Marginalizacja myślenia strategicznego dotyczy po części także Unii Europejskiej i generalnie świata Zachodu. W przeciwieństwie do tego Azjaci, a zwłaszcza Chińczycy przywiązują bardzo wielką wagę do prognoz i przewidywań naukowych. Wystarczy chociażby wskazać tu na dzieło “The New Asian Hemisphere” Kishore Mahbubaniego – azjatyckiego guru nowych idei, prognozującego schyłek absolutnej dominacji Zachodu i stopniowe przejmowanie roli lidera świata w XXI wieku przez Azję. Podobną wymowę mają 40 letnie prognozy (do r. 2052) przedstawione przez Jorgena Randersa w najnowszym raporcie Klubu Rzymskiego „2052-A Global Forecast for the Next Forty Years”.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) dostrzegając potrzebę myślenia strategicznego przed paroma laty powołało Forum Myśli Strategicznej, przeciwstawiając się niebezpiecznej marginalizacji myśli strategicznej. W tym też celu wydawane są przez PTE publikacje dotyczące myśli strategicznej, w tym m.in. wskazywana tu książka Antoniego Kuklińskiego, inicjatora powołania i współtwórcy Forum Myśli Strategicznej.

Prof. Antoni Kukliński – nawiązując do funkcjonującej w literaturze światowej koncepcji invented tradition (wynalezionej tradycji) – per analogiam sformułował hasło invented future (wynalezionej przyszłości). Podkreśla, że „wynaleziona przyszłość regionu roku 2020 lub 2050, nie jest zadaniem tak szaleńczym jakby to się mogło prima facie wydawać. Przyszłość wynaleziona to przyszłość, w której pojawiają się nowe struktury i nowe siły napędowe procesów rozwojowych, które są trudno wyobrażalne lub niewyobrażalne hinc et nunc”.

Podobne opinie są coraz częściej formułowane, zwłaszcza w kontekście ostatniego kryzysu i jego podłoża. Za jedną z jego przyczyn uznaje sie bowiem krótkowzroczność w gospodarce i polityce oraz właśnie zanik myślenia strategicznego w świecie zachodnim. Znajduje to odzwierciedlenie w wielu wydawanych przez PTE publikacjach, także reklamowanych w niniejszej edycji Polish Market’. Zachęcam zatem do lektury.

Elżbieta Mączyńska, profesor Szkoły Głównej Handlowej i Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Kategoria:: Informacje

Dodaj nowy komentarz

You must be logged in to post a comment.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!