Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Umowy świadczenia usług w chmurze obliczeniowej

| 28 maja 2013 | Brak komentarzy

Umowy na świadczenie usług w chmurze obliczeniowej nie są zazwyczaj indywidualnie uzgadniane pod potrzeby konkretnego Klienta, ale zawierają rozwiązania zestandaryzowane u konkretnego dostawcy. Po stronie Klienta pozostaje jednak możliwość dokonania przeglądu proponowanych warunków, których ostateczny kształt powinien mieć wpływ na wybór konkretnego dostawcy. Przegląd tych warunków nastąpić powinien w trzech płaszczyznach.

Po pierwsze zapisów oddających specyfikę chmury obliczeniowej po drugie regulacji powtarzalnych, charakterystycznych dla szerszej grupy kontraktów związanych z informatyką (prawem komputerowym). Po trzecie ogólnych zapisów określających poszczególne aspekty stosunku prawnego pomiędzy dostawcą a odbiorcą usługi.

Umowy cloud computing są umowami o świadczenie usług, w których Klient zakłada skorzystanie z rozwiązań SaaS (udostępnienie aplikacji), PaaS (platformę) lub IaaS (infrastrukturę) a druga strona taką możliwość mu zapewnia. W przypadku zapisów charakterystycznych dla tego rodzaju umowy są  nimi  określenia obowiązków w zakresie przetwarzania danych i dotyczące poziomu jakości usług SLA (Service Level Agreement wybranych IaaS, PaaS, SaaS), w której usługi zostają zdefiniowane oraz określone zostają ich parametry. Te podstawowe obejmują  gwarantowany poziom dostępności danych, wydajność i odpowiedzialność w przypadku utraty lub uszkodzenia danych. Elementem wchodzącym w zakres SLA jest określenie poziomu wsparcia dostawcy.

Ważne jest wskazanie parametrów określających ryzyka i zmniejszających ich skutki wynikające z wielomiejscowości świadczenia czy z łączenia zasobów z innymi użytkownikami (wielodzierżawności) np. overbookingu. Ważne w związku z tym jest określenie możliwości w zakresie elastyczności dostępnych i wykorzystywanych zasobów oraz środków naprawczych w przypadku przestoju. Rozróżniamy przestój zaplanowany i niezaplanowany. Przy czym  w szczególności określenie  długości pojedynczych przerw w ramach postoju niezaplanowanego (a nie zbiorczego czasu np. w miesiącu) może wpłynąć na przewidywalność korzystania z usługi. Często zresztą podawane przez dostawcę parametry są bardzo ogólne i podane w skrótowej formie – co ma ujemny wpływ na ich ewentualne egzekwowanie. Kolejną kwestią do określenia w umowie jest prawo lub obowiązek dostawcy ujawniania informacji osobom trzecim, np. organom (poza wymogami ustawowymi). Biorąc po uwagę częste podejście wielopoziomowe jednym z elementów bezpieczeństwa będzie dokładne określenie tożsamości podmiotów faktycznie świadczących usługi. 

Jest wiele innych standardowych elementów na które trzeba zwrócić uwagę jak możliwości rozwiązania umowy oraz cennik opłat w zależności od poziomu wykorzystania a także zakres pomocy oferowanej przez dostawcę w okresie przejściowym, kwestie związane z prawami autorskimi czy  prawo właściwe i właściwość sądów, którym podlega umowa. W tym ostatnim przypadku pomocne mogą być wskazania  Grupy Roboczej art. 29 zawarte m.in. w opinii nr 8/2010 „o prawie właściwym” przyjętej w dniu 16 grudnia 2010 r. (WP179). Zwrócono w nim m.in. uwagę iż ścisły związek pomiędzy prawem właściwym a administratorem może stanowić gwarancję efektywności i wykonalności w szczególnie w sytuacji, w której ustalenie położenia zbioru danych może być trudne, a w niektórych przypadkach niemożliwe do ustalenia jak w przypadku cloud computing.

Złożoność ram prawnych wymusza obecnie funkcjonowanie w chmurach obliczeniowych w oparciu o skomplikowane i różnorodne umowy  mogące narzucać jednostronne i niepełne rozwiązania, stąd też Komisja Europejska na bazie przeprowadzonych konsultacji opowiada się za przyjęciem w tym zakresie wzorca  umownego.

 Dr BOGDAN FISCHER, Radca Prawny, Partner, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

 

Kategoria:: Prawo

Dodaj nowy komentarz

You must be logged in to post a comment.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!