Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad

XIV międzynarodowe sympozjum „Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce. IP w ekosystemie innowacji – strategie ochrony, zarządzanie i komercjalizacja”

| 10 września 2018

W dniach 6-7 września br. odbyła się w Krakowie XIV edycja międzynarodowego sympozjum „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” poświęconego w tym roku problematyce strategii ochrony własności intelektualnej i zarządzaniu innowacjami oraz komercjalizacji wartości niematerialnych.

Sympozjum organizowane jest z inicjatywy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Świętokrzyską, Politechniką Wrocławską, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Agencją Rozwoju Przemysłu, przy wsparciu licznego grona partnerów. Tegoroczna edycja sympozjum zostałam objęta patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w ramach obchodów 100-lecia ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce.  Specjalne przesłanie z okazji otwarcia sympozjum przekazał zebranym Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa. Wprowadzenie do tematyki sympozjum przedstawili m.in. Anna Azari – Ambasador Państwa Izrael w Polsce oraz Sherif Saadallah – Szef Akademii Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Problematyka dorocznych międzynarodowych sympozjów naukowych z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” obejmuje między innymi zagadnienia związane z transferem technologii z jednostek naukowo-badawczych do przemysłu, z wyceną wartości wynalazków oraz oceną ryzyka związanego z ich wdrażaniem, z zarządzaniem ryzykiem w sferze własności przemysłowej, rolą własności przemysłowej w strategiach biznesowych przedsiębiorstw, przebiegiem procesów komercjalizacji innowacji technicznych czy z finansowaniem przedsięwzięć innowacyjnych. W ramach sympozjów odbywają się także panele dyskusyjne poświęcone praktycznym aspektom ochrony własności przemysłowej. W sympozjach udział biorą przedstawiciele polskich i zagranicznych uczelni, instytutów naukowych, instytucji finansowych, organizacji międzynarodowych, fundacji i organizacji non-profit oraz podmiotów sektora publicznego związanych z kreowaniem, finansowaniem i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych. Do zaprezentowania problematyki, poruszanej podczas sympozjum zapraszani są wybitni eksperci z Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych, Izraela oraz państw Dalekiego Wschodu.

Sympozjum adresowane jest głównie do przedsiębiorców, w szczególności przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, startupów, a także pracowników naukowych polskich i zagranicznych uczelni, przedstawicieli urzędów patentowych państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, reprezentantów administracji centralnej i regionalnej, a także instytucji zajmujących się problematyką transferu technologii i zarządzania innowacjami.

Główną osią tegorocznego programu obrad sympozjum była pogłębiona refleksja nad sprawnością i dojrzałością ekosystemu innowacji w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie, oraz kwestia roli ochrony własności przemysłowej w budowaniu przewagi konkurencyjnej w biznesie i nauce. Obrady sympozjum dotyczyły także zarządzania innowacjami, tworzenia strategii ich ochrony i wsparcia procesów komercjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw, klastrów, spółek uczelnianych oraz startupów. Obecnie coraz więcej z tych firm opiera swoją przewagę konkurencyjną na kapitale intelektualnym i innowacjach. Niezwykle ważne w tym kontekście jest ich prawne zabezpieczenie, jak również stałe podnoszenie wiedzy na temat zarządzania i ochrony własności intelektualnej, zwłaszcza w aspekcie efektywnego transferu technologii. Procesy te mogą bowiem niejednokrotnie stanowić bowiem decydujący czynnik rozwoju.

Prezentacjom i dyskusjom blisko 50 wybitnych ekspertów-praktyków z Polski i zagranicy towarzyszyły interaktywne warsztaty poświęcone m.in. własności intelektualnej w transferze technologii, wsparciu działalności  innowacyjnej oraz metodologii rozwiązywania problemów wynalazczych TRIZ.

W sympozjum udział wzięło ponad 350 uczestników, w tym przedstawiciele wielu polskich uczelni i instytutów naukowych, instytucji finansowych, organizacji międzynarodowych, fundacji i organizacji non-profit oraz podmiotów sektora publicznego związanych z kreowaniem, finansowaniem i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych.

Kategoria:: Informacje, Wydarzenia

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!